გამოყენების პირობა - R&C
RUSFET & COMPANY

გამოყენების პირობა

იურიდიული ხელშეკრულება ინტერნეტ-სერვისის «Rusfet & Company» — ის მომხმარებლებისთვის საქართველოში

ზოგადი დებულებები

1.1. ეს შეთანხმება არის შეთანხმება თქვენ შორის (შემდგომში «მომხმარებელი») და Rusfet & Company (შემდგომში «კომპანია»), რომელიც არის ინტერნეტ-სერვისის მფლობელი და ოპერატორი ინტერნეტ მარკეტინგის მომსახურების გაწევისთვის (შემდგომში «სერვისი»).
1.2. ეს შეთანხმება არის იურიდიულად სავალდებულო დოკუმენტი, რომელიც არეგულირებს მომხმარებელსა და კომპანიას შორის ურთიერთობას სერვისის გამოყენების ფარგლებში.
1.3. ამ შეთანხმების პირობების მიღებით მომხმარებელი ეთანხმება ამ დოკუმენტში გათვალისწინებულ დებულებებს, ასევე მომსახურების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.
1.4. კომპანია იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები და დამატებები ამ ხელშეკრულებაში მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
1.5. მომხმარებლის მიერ სერვისის გამოყენება ნიშნავს მის სრულ და უპირობო თანხმობას ამ შეთანხმებასა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე.

2. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები

2.1. კომპანია იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს სერვისის მიერ გაწეული ინტერნეტ მარკეტინგული მომსახურება მომსახურების ვებ-გვერდზე მითითებული მოთხოვნების შესაბამისად და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით.
2.2. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს კომპანიას სანდო ინფორმაცია თავის შესახებ სამსახურში რეგისტრაციის დროს და სერვისით სარგებლობის დროს.
2.3. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას არ დაარღვიოს კომპანიის და მესამე მხარის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები სერვისის გამოყენებისას.
2.4. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას არ დაარღვიოს საქართველოს კანონმდებლობა და მომსახურების გამოყენებისას მესამე მხარის უფლებები.
2.5. კომპანია იტოვებს უფლებას უარი თქვას მომხმარებლისთვის ინტერნეტ მარკეტინგული მომსახურების მიწოდებაზე ამ შეთანხმების დებულებების ან საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში.
2.6 მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას არ გამოიყენოს მომსახურების სერვისები სპამის გასაგზავნად, სარეკლამო შეტყობინებების ან სხვა შეტყობინებების გასაგზავნად, რომლებიც არღვევენ საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას.
2.7 მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას არ გამოიყენოს სერვისის სერვისები ვირუსების, ტროიანების, ჭიების, მონაცემთა ჩაჭრის ან სხვა პროგრამული პროდუქტების განაწილებისთვის, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს სერვისს ან მომხმარებლებს.
2.8 მომხმარებელი სრულად არის პასუხისმგებელი სერვისის გამოყენებით განთავსებული მისი შეტყობინებების შინაარსზე, აგრეთვე ამგვარი შეტყობინებების განთავსებასთან დაკავშირებით წარმოშობილ ნებისმიერ შედეგსა და დანაკარგზე.
2.9 სერვისი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს მომხმარებლისთვის მომსახურების მიწოდება ამ ხელშეკრულების ან საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში.
2.10 მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას არ გამოიყენოს სერვისი უკანონო ქმედებების ან ქმედებების განსახორციელებლად, რომლებიც შეიძლება კვალიფიცირდეს როგორც უკანონო, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ჰაკერული თავდასხმებით, ფიშინგით და სხვა სახის თაღლითობით.
2.11 მომსახურება არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ მომსახურების გამოყენების შედეგად მიყენებულ ზარალზე, პირდაპირ ან ირიბზე.
2.12 მომხმარებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს წაშალოს თავისი ანგარიში. ანგარიშის წაშლა წაშლის ყველა დაკავშირებულ ინფორმაციას და მონაცემს.

3. მომხმარებელთა უფლებები და მოვალეობები
3.1. მომხმარებელს უფლება აქვს:

თავისუფლად გამოიყენეთ კომპანიის მომსახურება;
მიიღეთ საჭირო ინფორმაცია კომპანიის მომსახურების შესახებ;
გამოხატეთ თქვენი მოსაზრებები და წინადადებები კომპანიის მომსახურების მუშაობის შესახებ;
დარეგისტრირდით კომპანიის ვებგვერდზე და გამოიყენეთ რეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის მოწოდებული სერვისის ყველა ფუნქცია.
3.2. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას:

არ დაირღვეს მოქმედი კანონმდებლობა კომპანიის მომსახურებით სარგებლობის პროცესში;
არ გამოიყენოთ კომპანიის მომსახურება უკანონო ინფორმაციის გასავრცელებლად;
ნუ ბოროტად გამოიყენებთ კომპანიის მიერ მოწოდებულ უფლებებსა და შესაძლებლობებს;
არ გამოიყენოს კომპანიის მომსახურება კომერციული მიზნებისთვის კომპანიის თანხმობის გარეშე;
არ დაარღვიოთ მესამე მხარის უფლებები და ინტერესები კომპანიის მომსახურებით სარგებლობისას;
არ გამოიყენოთ კომპანიის სერვისები სპამის და არასასურველი რეკლამის გასაგზავნად.
3.3. კომპანიას უფლება აქვს შეზღუდოს მომხმარებლის წვდომა სერვისებზე ან უარი თქვას მომსახურების გაწევაზე ამ მომხმარებლის შეთანხმების ან კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში.

3.4. მომხმარებელი პასუხისმგებელია კომპანიის მომსახურებით სარგებლობისას მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შინაარსსა და სიზუსტეზე.

3.5. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ კომპანიის მომსახურებით სარგებლობის ან უუნარობის შედეგად მიყენებულ ზარალზე, პირდაპირ ან ირიბზე.

3.6. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ მესამე მხარის ქმედებების შედეგად მიყენებულ ზარალზე, პირდაპირი ან არაპირდაპირი, რომელიც მიზნად ისახავს კომპანიის მომსახურების ან მომხმარებლის უსაფრთხოების მუშაობის შეფერხებას.

3.7. კომპანია იტოვებს უფლებას შეცვალოს ამ მომხმარებლის ხელშეკრულების პირობები ნებისმიერ დროს მომხმარებლებისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე. მომხმარებლის შეთანხმების ახალი ვერსია ძალაში შედის იმ მომენტიდან, როდესაც იგი გამოქვეყნდება კომპანიის ვებგვერდზე.

3.8. მომხმარებელი ეთანხმება ამ მომხმარებლის ხელშეკრულების პირობებს და იღებს ვალდებულებას აკონტროლოს ცვლილებები მის პირობებში.
4. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები
4.1. საიტზე განთავსებული შინაარსის ინტელექტუალური საკუთრების ყველა უფლება ეკუთვნის ჩვენ ან ჩვენს პარტნიორებს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება საავტორო უფლებებით, სავაჭრო ნიშნით, პატენტებით და სხვა უფლებებით.

4.2. აკრძალულია საიტზე განთავსებული შინაარსის ნებისმიერი ნაწილის კოპირება, რეპროდუცირება, გავრცელება, გამოქვეყნება, გადაცემა, თარგმნა, გამოყენება ან შეცვლა ჩვენი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

4.3. ჩვენ პატივს ვცემთ სხვის ინტელექტუალურ საკუთრებას, შესაბამისად, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დარღვევის შემთხვევაში, ვიტოვებთ უფლებას ჩვენი საიტიდან ამოვიღოთ შესაბამისი შინაარსი.

კონფიდენციალურობა
5.1. ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ მომხმარებლების პერსონალურ მონაცემებს ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

5.2. ჩვენ არ გადავცემთ მომხმარებლების პერსონალურ მონაცემებს მესამე პირებს მათი თანხმობის გარეშე, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

5.3. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი იმ მესამე პირების ქმედებებზე, რომლებმაც მოიპოვეს წვდომა მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებზე საიტზე მისი მოქმედებების შედეგად.

5.4. ჩვენ ვიღებთ ყველა საჭირო ზომას მომხმარებლების პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობის უზრუნველსაყოფად და მათი არასანქცირებული წვდომის, მოდიფიკაციის, გამჟღავნების ან განადგურებისგან დასაცავად.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
6.1. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ნებისმიერი ზიანი მიაყენა მომხმარებლებს შედეგად გამოყენების ან უუნარობა გამოიყენოს საიტი.

6.2. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ვებგვერდზე მოწოდებული ინფორმაციის შინაარსსა და სიზუსტეზე, ასევე მის საფუძველზე ჩადენილ ქმედებებზე ან უმოქმედობაზე.

6.3. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მომხმარებლების ქმედებებზე ან უმოქმედობაზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მესამე მხარის უფლებების დარღვევა.

6.4. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი საიტზე წვდომის პრობლემებზე, რომლებიც წარმოიშვა ტექნიკური გაუმართაობის ან საიტის მუშაობის გაუმართაობის შედეგად.

7. დავის გადაწყვეტა
7.1. მომხმარებელსა და Rusfet-ს შორის ნებისმიერი დავის ან უთანხმოების შემთხვევაში და, რა თქმა უნდა, მხარეები შეეცდებიან მათ მოგვარებას მოლაპარაკებებისა და ორმხრივი დათმობების გზით.

7.2. თუ დავები და უთანხმოებები მოლაპარაკებების გზით ვერ გადაწყდება, მხარეებს უფლება აქვთ იურიდიული დახმარება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მოიძიონ.

7.3. ამ შეთანხმებიდან გამომდინარე ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა გადაწყდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მხარეები თანხმდებიან, რომ წარადგინონ საქართველოს სასამართლოების არაექსკლუზიური იურისდიქცია.

7.4. მომხმარებელი ეთანხმება, რომ rusfet services & The Company-ის გამოყენებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი დავების ან უთანხმოების შემთხვევაში, ის მიიღებს ყველა გონივრულ ქმედებას კონფლიქტის მეგობრული გზით მოსაგვარებლად, rusfet & Company-ის რეპუტაციისა და მისი ბიზნეს ინტერესების დაზიანების გარეშე.

8. საკონტაქტო ინფორმაცია
თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ჩვენს შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ კონტაქტებზე:

რუსფეტი და კომპანია
ივანე თარხნიშვილის ქ. 2, თბილისი 0179, საქართველო
it@rusfet.biz

9. მოქმედი კანონი და იურისდიქცია
მომხმარებლის ეს ხელშეკრულება რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. გარდა ამისა, ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა ექვემდებარება საქართველოს სასამართლოების იურისდიქციას.

10. საბოლოო დებულებები
თუ ამ მომხმარებლის ხელშეკრულებაში რაიმე დებულება არასწორი ან დაუსაბუთებელი აღმოჩნდა, ეს გავლენას არ მოახდენს სხვა დებულებების ნამდვილობაზე ან აღსრულებაზე. ჩვენი შეუსრულებლობა ან უუნარობა შეასრულოს ნებისმიერი უფლება ან დებულება ამ შესახებ შეთანხმება არ უნდა განიმარტოს, როგორც უარის თქმის ამ უფლების ან დებულება. ამ მომხმარებლის ხელშეკრულებაში განყოფილების სათაურები გამოიყენება მხოლოდ მოხერხებულობისთვის და არ ზღუდავს ან გავლენას ახდენს შესაბამისი განყოფილებების შინაარსზე ან მასშტაბზე.

самая быстрая реклама для ваших товаров и услуг

Оставьте свой телефон и email. Мы свяжемся с вами и предоставим подробную информацию о наших услугах